Actievoorwaarden winactie

Deze voorwaarden (hierna te noemen: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winacties van YourDigitalLife/UrStyle (hierna: de “Actie”), die wordt aangeboden door urstyle.nl handelend onder de naam Leadhub, een handelsnaam van Sjoerd Jongmans Consultancy.

Artikel 1 Actie

1.1. De Actie dient ter promotie van Philips Hue E27 Starterkit, gesponsord door Any Lamp
1.2. De actie loopt van 1 september 2015 tot en met 30 september 2015
1.3. Deze Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen vanuit Any Lamp B.V. of Leadhub.

Artikel 2 Deelnemer

2.1. Iedereen die woonachtig is in Nederland mag aan deze Actie deelnemen met uitzondering van personen onder artikel 2.3. t/m 2.4. (hierna: de Deelnemer).
2.2. De Deelnemer jonger dan 18 jaar moet voor Deelname toestemming van (een van) zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger verkrijgen. Indien achteraf blijkt dat deze toestemming ontbreekt, dan komt enige aanspraak op de Actie als bedoeld in artikel 4 te vervallen.
2.3. De Deelnemer dient te beschikken over Gegevens als bedoeld in artikel 5.
2.4. De Deelnemer die aantoonbaar misbruik maakt van de Actie kan van Deelname worden uitgesloten.

Artikel 3 Deelname

3.1. De Deelnemer kan aan de Actie deelnemen als hij een Red, Red Super of Red Plus abonnement (hierna: Abonnement), dan wel 1GB Video Content Data Bundel (hierna: Bundel) heeft of aanschaft door zich binnen 3 maanden na activatie aan te melden bij Netflix. (hierna: Deelname).
3.2. De Deelname is gratis.
3.3. Elke Deelnemer kan 1 keer aan de Actie deelnemen.

Artikel 4 Promotie

4.1. De promotie zal bestaan uit een Philips Hue E27 Starterkit ter waarde van €199,00 euro (hierna: de Promotie).
4.2. De Promotie is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar.
4.3. De Promotie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4.4. De Deelnemer heeft bij niet gebruik van de Promotie geen recht op vergoeding of andere vorm van compensatie.

Artikel 5 Gegevens

5.1. Bij Deelname kunnen persoonsgegevens gevraagd worden (hierna: Gegevens) zoals vertrekt voor het versturen van de Philips Hue E27 Starterkit. Onder de Gegevens vallen naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd en/of Facebook account.
5.2. De Deelnemer die onvolledige of onjuiste Gegevens gebruikt kan worden uitgesloten van Deelname.
5.3. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij instuurt en verklaart door het versturen van de gegevens dat hij/zij bevoegd is deze in te sturen, alsmede dat deze informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van anderen of privacy van anderen.
5.4. Deelnemers dragen Gegevens over aan Leadhub. De Gegevens zullen alleen voor de Deelname aan en communicatie rondom de Actie gebruikt worden.
5.5. Leadhub handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. Leadhub, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
6.2. Meer specifiek zijn Leadhub, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze verband houdende met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie.
6.3. Leadhub, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn ook niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de Deelnemer of derden eventueel dient te maken in verband met de deelname aan de Actie.
6.4. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Leadhub.
6.5. Leadhub is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Promotie. Leadhub verleent geen garanties op de Promotie.
6.6. Leadhub is niet aansprakelijk voor netwerk-, hardware- of softwareproblemen, stroomstoringen of een storing van welke aard van ook, die gebruik van de Promotie hinderen of vertraging of verlies van de registratie van de Deelnemer of andere gegevens tot gevolg hebben.
6.7. Leadhub is niet aansprakelijk voor Promoties die niet of niet tijdig geleverd kunnen worden.

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1. De Actie wordt door Any Lamp B.V. gesteund en begeleid.
7.2. Indien van toepassing draagt Leadhub zorg voor de afdracht van de eventuele belastingen
7.3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Leadhub
7.4. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Leadhub via het contactformulier, onder vermelding van “Klacht Winactie Philips Hue E27 Starterkit”.
7.5. Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden. Het gebruiken van de diensten van Leadhub valt voor het overige onder de Algemene Voorwaarden voor Consumenten (te vinden op Algemene Voorwaarden) en deze Actievoorwaarden worden daarbinnen als aanvullend aangemerkt.
7.6. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Meer prijzen winnen? Dat kan op PrijzenZolder.